Byg på et godt fundament​

Salgs- og leveringsbetingelser

NB BETON har åbent mandag til torsdag fra 7.00-16.00, fredag 7.00 - 14.00 samt lørdage efter behov.​

1. PRISER /MÆNGDER

1. Priserne gælder pr. m3 ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for de i prislisten angivne fabrikkers normale markedsområde.

2. Priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. 

For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.

3. Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen,  repræsenterer det rumfang, betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.

4. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.

5. NB Beton fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. BETALINGSBETINGELSER

Hvor ikke andet er aftalt, er betaling for varen netto kontant.

3. LEVERING

1. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.

2. Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen eller afhentet på fabrikken.

Leveringstidspunkter er ca. tider +/- 30. min.

4. ÆNDRINGER

1. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00

dagen før det aftalte leveringstidspunkt. 


2. Såfremt leverancens kvantitet – såvel som kvalitet ønskes ændret af køber, skal dette ske skriftligt og i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

5. MODTAGEKONTROL

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse med følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6. BETONKONTROL

1. NB Betons fabrikker er tilsluttet et anerkendt certificeringsorgan som medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.

2. NB Betons kvalitetsstyringssystem er produktcertificeret i henhold til DS/EN 206:2013 + A2:2021 og DKNA 2020, hvilket sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.

3. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.

4. Er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er NB Betons interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag. 

5. NB Beton garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet, som minimum svarer, til de på følgesedlen anførte specifikationer.

7. PRODUKTA NVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING

1. NB Beton er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance. 

2. NB Beton hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. NB Beton er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i NB Betons materialeleverandørers specifikationer i løbende leverance.

3. NB Betons ansvar bortfalder, såfremt køber foranlediger tilsætning af enhver art til betonen.

8. MANGELANSVAR

1. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92, § 10, stk. 4.

2. Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet 

3. Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende

direkte mod NB Beton.

9. PRODUKTANSVAR

1. NB Beton er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.

2. NB Beton har tegnet produktansvarsforsikring.

3. Såfremt NB Beton måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde NB Beton for den del af et erstatningskrav, der

overstiger 10 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod NB Beton.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance – herunder produktansvar – omfatter NB Betons ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte

tab. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse maksimeres NB Betons erstatningsansvar til prisen for den forsinkede leverance.

Ansvaret omfatter i øvrigt ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager NB

Beton sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

11. REKLAMATION

E ventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og

omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 

12. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

NB Beton er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 § 24.

13. OVERDRAGELSE

NB Beton er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelse iht. aftalen uden forudgående samtykke fra kunden.

14. TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Telefon

70 10 12 00